การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รับทราบความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพและการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี
โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*