การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา : SMART PK รับทราบผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพและการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองและมีการประชาสัมพันธ์การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร  ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*