การประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและคุณครูประจำชั้น ป.๒ และ ป.๔ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมิน ปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนระดับชั้น ป.๒ และ ป.๔ เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนสนองนโยบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SMART Kids+) และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*