การประชุมวิเคราะห์ความต้องการของครูและบริบทการเรียนรู้ของโรงเรียน

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูแกนนำโครงการ TSQP๒-PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ความต้องการของครูและบริบทการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย ในการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียนด้วยกระบวนการ Developmental Evaluation (DE) ระยะที่ ๓เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการระดับโรงเรียนและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*