การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ “หลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ” และรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สูงกว่าระดับชาติ มอบโดย นายชัยยุทธ์ อินฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*