การประชุมออนไลน์ การสร้างความเข้าใจเป้าหมายโครงการ TSQP2-PKRU ระยะที่ ๒

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูแกนนำโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์
การสร้างความเข้าใจเป้าหมายโครงการ TSQP2-PKRU ระยะที่ ๒ ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ ร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*