การประชุมออนไลน์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะนวัตกรรมการวัดและประเมินผล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครูแกนนำโครงการ TSQP๒-PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะ นวัตกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้และเป้าหมายของโรงเรียน จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*