การประชุมออนไลน์ จุดประกายและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Q-info

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูแกนนำ แอดมินระบบสารสนเทศ TSQP2 – PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมจุดประกายและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Q-info สู่การปฏิบัติ เพื่อบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งระบบผ่านระบบสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบ Zoom Meeting Online

Leave a comment

Your email address will not be published.


*