การประชุมออนไลน์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจนโยบายและมาตรการ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อซักซ้อมความเข้าใจนโยบายและมาตรการ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

Leave a comment

Your email address will not be published.


*