การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA)

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง แนวการเขียนการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*