การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

           วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*