การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการ IFTE 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด และ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสถานศึกษานำร่องและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมให้สถานศึกษานำร่อง จำนวน ๑๒​ โรงเรียน มีการสะท้อนผลการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*