การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูแกนนำ โครงการ TSQP2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นตัวแทนโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ ๒ ภายใต้โครงการบริหารจัดการชุดโครงการพัฒนาตนเอง รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอ ๖ มาตรการที่เป็นจุดเด่นที่โรงเรียนค้นพบ ประเด็นพัฒนาเพิ่มเติมและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*