การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

      วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่าน Application ZOOM โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือและคณะครู นำเสนอข้อมูลรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม “วิถีธรรมนำชีวิต” โดยการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น และสามารถนำหลักธรรมอริยสัจ ๔ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*