การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว 

         วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตามกิจกรรมโครงการ
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ให้มีจิตสำนึกที่ดี สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ การมีวินัยด้านความรับผิดชอบ 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*