การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๕ รอบการประเมินเชิงประจักษ์

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ จากคณะกรรมการประเมินรอบการเชิงประจักษ์ นำโดย พระมหากฤษดา  ขนฺตฺยาภินนฺโท และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ว่าที่ร.ต.วชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและให้ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ๕๔ ประการ “โครงงานเด็กท่าเรือ เป็นคนต่งห่อ” และร่วมกันประกอบศาสนพิธี ปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*