การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีเปิด เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ตามหลักการและวิธีการ สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมระเง็ง โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*