การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นำไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ ได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสุนทร โรงเรียนบ้านม่าหนิก โรงเรียนบ้านอ่าวปอ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*