การพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

        วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย
นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*