การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะ โครงการ TSQP-2 PKRU

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทีมโค้ชโครงการ TSQP-2 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่พัฒนาแผนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อติดตามการออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในห้องเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*