การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์   วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประกาศ-เรื่อง-สรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ผปค

แบบเสนอชื่อ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*