การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนจังหวัดภูเก็ต ธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท เอก ตามหลักสูตรการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย รู้หน้าที่ของชาวพุทธ มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ สนามสอบวัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*