การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการวัดและประเมินผลด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน ในการทดสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*