การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน  ๒๖ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วิชา ประกอบด้วย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ ความสามารถด้านภาษาไทย การดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*