การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*