การสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน ๒๒ คน โดยมี นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะตรวจเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*