การสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๒๕ คน โดยมี นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต และคณะตรวจเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*