การสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

วันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ ร.ต.วชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วย คุณครูจิราภรณ์ อินทยอดและคุณครูอาภาพร เรียนชัย เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ การบูรณาการหลักไตรสิกขาและการสร้างนวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถนำไปพัฒนาดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*