การอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณครูอาภาพร เรียนชัยและคุณครูทัดดาวศิริรัตนพงค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จัดโดย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*