การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

           ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผ่านระบบ ZOOM MEETING

Leave a comment

Your email address will not be published.


*