การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวการประเมินผลปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวอาภาพร เรียนชัย และ นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร ครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวการประเมินผลปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*