การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมสู่การประเมิน RT, NT, O-NET และ PISA

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมสู่การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนา แนะแนวทางให้กับครูผู้สอนและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่อการรับการวัดผลและการประเมินผลทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*