การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน

       วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน
แกนนำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สานพลัง ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีทักษะ ความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งให้แกนนำเยาวชน
มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และเพื่อเพิ่มทักษะการพูด การฟัง โดยมี นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*