การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ตำบลศรีสุนทร สานพลัง ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน To be number one ตำบลศรีสุนทร สานพลัง ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้แกนนำเยาวชนมีทักษะ ความเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งให้แกนนำเยาวชน มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และเพื่อเพิ่มทักษะการพูด การฟัง โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*