การเปิดชั้นเรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ TSQP2 – PKRU ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เปิดชั้นเรียน (Open Class) และสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยการแผนภูมิรูปภาพ  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “คุณธรรมนำชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*