การเปิดเรียนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On-Site) วันแรก

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมระหว่าง
เรียนที่บ้านกับเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรก โดยวันนี้นักเรียน กลุ่มที่ ๑ มาเรียนที่โรงเรียน (On-site)
โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง
และติดตามการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*