การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ท่าเรือเกมส์” ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖

     วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ท่าเรือเกมส์” ครั้งที่ ๑๘ โดยมีว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ กล่าวรายงาน มีนายภิวร จัดสร้าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฎิญาณตนนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ๒ หน่วยสี คือ สีฟ้า และสีชมพู จัดการแข่งขันทั้งหมด ๓ ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตบอล แชร์บอล และกรีฑา ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอำเภอถลาง เทศบาลตำบลศรีสุนทร สถานีตำรวจภูธรถลาง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*