การแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา “การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕” 

วันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา “การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ยกระดับและพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*