การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในโรงเรียน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้าและบุคลากรตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณแนวสายไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น และสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกและบุคลากร ขนย้ายกิ่งไม้ไปทิ้ง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*