กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนเรียนวิถีพุทธ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้ง ๒ โครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อสร้างความต่อเนื่องและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมดี Morality (SMART Kids+) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และมวลประสบการณ์รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*