กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือสำรอง (DAY CAMP)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือ และวัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีลูกเสือสำรอง เข้าร่วมจำนวน ๘๖ คน และคณะผู้กำกับ จำนวน ๑๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความสามัคคีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*