กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะวิทยากรลูกเสือ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือสำรอง (DAY CAMP)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือ และแหล่งเรียนรู้โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือสำรอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความสามัคคีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*