กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครองนักเรียน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กมีบทบาทในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี การแสดงบนเวที มอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญและเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ทนน้ำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*