กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้ BANTARUA OPEN HOUSE 2024 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้สร้างสรรค์ สานฝันทักษะอาชีพ” (Creative Learning for Enhancing Career Skills)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้ BANTARUA OPEN HOUSE 2024 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้สร้างสรรค์ สานฝันทักษะอาชีพ” (Creative Learning for Enhancing Career Skills) เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดแสดงนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ มีผลงานที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง คุณลักษณะเด็กภูเก็ตต่งห่อและฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*