กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อและสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ โรงพยาบาลถลาง จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อและสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต สามารถดูแลป้องกันตนเอง ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อและสารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในขุมชน โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*