กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยมีการเล่าประวัติความเป็นมา การแสดง การมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนทุกคน ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี ให้แก่นักเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*