กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของโรงเรียนและลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านท่าเรือสามารถ Download สื่อเพิ่มเติมจากเวป : https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx

Leave a comment

Your email address will not be published.


*