กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา หรือวันพระสงฆ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้าและเวียนเทียนรอบอุโบสถ รำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนรักษาศีลและให้ระลึกถึงคำสอนที่มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ วัดท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*