กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม 

         วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม 
โดยมีกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมระบายสีรูปภาพ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๒ 
(มุกดาวดี) โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*