กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา รำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ของพระพุทธเจ้า คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน ๖ ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหกรวมถึงปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในฐานะชาวพุทธ เป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*